motive

Vyhlásenie deratizácie

25. september 2016

Primátor mesta Stropkov vyhlasuje vykonanie
celomestskej deratizácie

v čase od 1.10.2016 do 30.10.2016

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V tejto súvislosti zároveň
u p o z o r ň u j e
fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, že podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šírenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách je ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva všetky dotknuté organizácie na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.

JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta

K stiahnutiu