motive

SHMÚ hľadá spolupracovníkov

9. november 2016

Vážení občania mesta Stropkov a jeho okolia,
V lokalite Stropkov - Tisinec mal Slovenský hydrometeorologický ústav v Košiciach (SHMÚ) dlhodobo zriadenú stanicu fenologických pozorovaní, ktorej činnosť je momentálne prerušená. Keďže fenologická stanica Stropkov - Tisinec má dlhý, historický rad pozorovaných rokov, SHMÚ by túto lokalitu rád zachoval, ak to bude možné, aspoň v blízkom okolí. Pracovníci SHMÚ v Košiciach sa na nás obrátili s prosbou o pomoc pri hľadaní dobrovoľných fenologických pozorovateľov.
Predmetom práce dobrovoľných fenologických pozorovateľov je pozorovanie fenologických fáz poľných plodín, lesných a ovocných drevín (kvitnutie, prvé listy, opadávanie listov, zrelosť plodov a pod.), životných prejavov živočíchov (prílet a odlet sťahovavých vtákov) a výskyt živočíšnych škodcov rastlín (prvý a hromadný výskyt pásavky zemiakovej).
Ide o sledovanie a zaznamenávanie priebehu celého vegetačného obdobia vopred zvolených druhov rastlín (napr. pšenica, jačmeň, zemiaky, kukurica), ďalej byliny a trávy, lesné stromy, ovocné stromy a sezónnych živočíchov (lastovičky, bociany, škovránky), podľa výskytu v danej oblasti.
Pozorovanie sa vykonáva od marca do novembra daného kalendárneho roka vizuálne formou prechádzky, vždy na tých istých pozorovaných lokalitách a údaje sa zapisujú v jednoduchej forme dátumu do predpísaného tlačiva a zasielajú sa 1 x za mesiac riadnou poštou na SHMÚ, RS Košice, prípadne elektronickou poštou.
Vzhľadom na charakter tejto práce a možnosť vykonávať pozorovania po fyzickej stránke, (vychádzky v mieste bydliska a v blízkom okolí 2 - 3 x v týždni) hľadáme pozorovateľa, ktorý má predovšetkým vzťah k prírode, (zväčša sú to lesníci, agronómovia, učitelia, buď ešte pracujúci, alebo dôchodcovia), ktorí majú záhradku a radi chodia do prírody.
Táto činnosť sa vykonáva na základe dohody o vykonaní práce uzavretej medzi zamestnávateľom a dobrovoľným pozorovateľom na obdobie 1 roka a za výkon práce je pozorovateľovi poskytnutá odmena (síce nie veľká) vo výške 150 € v hrubom príjme (- 19% daň a odvody) za jeden rok.
V prípade, ak má pozorovateľ dôvody pre ukončenie dohody, samozrejme je možné od dohody do 15 dní odstúpiť.
Jedným z dôležitých významov práce pozorovateľov je skutočnosť, že z fenologických záznamov je možné spätne odvodiť, vzhľadom na miesto a čas, charakter podnebia danej oblasti a teda aj potenciálne klimatické zmeny.
Pre dobrovoľného pozorovateľa zabezpečuje SHMÚ po vzájomnej dohode metodické školenie v mieste bydliska, tlačivá a pomôcky pre vykonávanie tejto činnosti.
Verím, že niekoho z občanov mesta a jeho okolia táto ponuka zaujme.
V prípade záujmu o túto činnosť alebo bližšie informácie, príklady obrázkov pozorovaných fenologických fáz a výkaz fenologických pozorovaní vám poskytneme na tel. č.: 0903 603 875 alebo email: sekretariat@stropkov.sk
Ondrej Brendza, primátor mesta