motive

Príhovor primátora mesta pri príležitosti začiatku škol. roka

3. september 2012

 

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

     dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu nového školského roka prihovoril a pozdravil Vás. Myšlienky a kroky mnohých z Vás budú začiatkom septembra, ale aj v ďalších dňoch smerovať  do školy. Práve škola je miestom, kde sa usilujú byť spolu učitelia aj žiaci úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy. Pripraviť deti a mládež na nový život, na nové podmienky a na nároky doby je nesmierne dôležité a náročné. Schopnosti získané v škole sú kľúčom k zmysluplnému a úspešnému životu, aby boli mladí ľudia pripravení naplno rozvinúť svoj talent a aby obstáli v konkurencii. Zároveň musia získavať schopnosť byť flexibilní, aktívne zvládať zmeny a vhodne na ne reagovať, To je cesta k tomu, aby dosiahli vlastné ciele, ale zároveň, aby boli schopní niesť zodpovednosť za svoje konanie.

        Milí žiaci, vedomosti, ktoré Vám ponúkajú školy prostredníctvom vašich učiteľov sú mimoriadnou cennosťou. Je to hodnota, ktorá Vám pomôže k úspechu. Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a že ste znova otvorení poznávaniu, novým vedomostiam. Záleží len na Vás, či vo Vašej škole zavládne priateľská atmosféra, súdržnosť a vzájomná pomoc tým, ktorí to budú potrebovať. Taktiež žiaci a študenti, ktorí  prvýkrát prechádzate bránou novej školy, na Vás čakajú noví spolužiaci, kamaráti a učitelia, ktorí Vás budú sprevádzať pri objavovaní nepoznaného. Ctení rodičia, želám Vám, aby ste mali dostatok trpezlivosti a aby ste boli oporou svojim deťom pri plnení nových povinností.

        Vážení učitelia, želám Vám, aby ste v prostredí, v ktorom vytvárate kvalitný vzdelávací proces, viedli Vašich žiakov s porozumením a trpezlivo k získavaniu nových kompetencií a zručností. Chcem Vám popriať veľa pracovného elánu a tvorivých síl v procese skvalitňovania výchovy a vzdelávania v školskom roku 2012/2013.

                                                MUDr. Peter Obrimčák, primátor mesta