motive

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín -LUMASEK s.r.o., Chotča

9. jún 2016

Mesto Stropkov ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 07.06.2016 začalo na základe žiadosti LUMASEK s.r.o., 090 21 Chotča 88 konanie na výrub 6 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. KNC 1514/87 v k.ú. Stropkov vo vlastníctve LUMASEK s.r.o., 090 21 Chotča 88.

Parc. č.: KNC 1514/87 v k.ú. Stropkov

Dreviny: 6 ks topoľov

Dôvod výrubu: výstavba oplotenia

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: vregrut@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 22.06.2016 o 09.00h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, RR a ŽP MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 09.06.2016